MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
KOTTAYAM, KERALA, INDIA.
E-PAYMENT HELP LINE
Enquiry : 0481-2733609 (Internal Audit 2)
Enquiry : 91-481-2731020, 0481 2733300
Email Id:epayhelp@mgu.ac.in
Email Id:citadhelp@mgu.ac.in
 
ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ dÉçÄcµ dÖiAí ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ ¥dÖi ÎâÜ¢ æÄxÞÏ æÙÁí ³Ëí ¥AìIßW ËàØí ¥¿AáµÏÞæÃCßW ØVÕîµÜÞÖÞÜ ¥AìIßçÜAí ¥¿ºî Éâ ÏÞæÄÞøá µÞøÃÕÖÞÜᢠÄßøߺîá ÈWµáKÄÜï. çÎW ØÞÙºøcJßW ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßçÜAí ÕßÕßÇ ¦ÕÖcBZAÞÏß Éâ ³XèÜÈÞÏß ²¿áAáçOÞZ µãÄcÎÞÏ æÙÁí µæIJß Éâ ²¿áAáKÄßÈá dÖißçAIÄÞÃí.

Website: www.application.mgu.ac.in
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÈßKᢠÜÍßçAI ÕßÕßÇB{ÞÏ çØÕÈBZ ³YèÜX ¦Ïß ØÎVMßAÞÕáKÄÞÃí. §ÄßÈÞÏß ØVÕîµÜÞÖÞÜ æÕÌíèØxßæÜ '³YèÜX ¦ÉïßçA×X" ®K ÜßCßW µïßAí æºÏîáµ.

Examination

Examination - Others

Certificates

Affiliated Colleges/Departments

Late/ Fine/ Search Fee

Mark List Fee

Autonomous Colleges

Ph.D Fees

Private Registration Fee

Miscellaneous

Fee from Staff


çÉÏíæÎaí §¿ÏíAáÕºîí Ä¿TæM¿áµÏᢠÈßÖíºßÄ Äáµ ¥AìIßW ÈßKᢠÈ×í¿æM¿áµÏᢠæºÏîáKÉf¢ çÉÏíæÎaí ÙßØíxùß çÈÞAß çÉÏíæÎaí ØíxÞxØí ©ùMí ÕøáçJIÄÞÃí. çÉÏíæÎaí ØíxÞxØí æÉXÁߢ·í ®KÞæÃCßW 05_30 ÎßÈßGáµZAµ¢ ØíxÞxØí صíØØí/æËÏßW ¦Ïß ÎÞùáKÄÞÃí. ØíxÞxØí æËÏßW µÞÃßAáµÏᢠÄáµ ¥AìIßW ÈßKᢠÈ×í¿æM¿áµÏáÎÞæÃCßW, È×í¿æMG Äáµ 07 (¯Ýí) ÆßÕØJßÈáUßW ¥AìIßçÜAá Äßøßæµ ÕøáKÄÞÃí.